hlavicka.jpg, 53kB

Co je třeba vědět, než začnete hledat projektanta stavby


Činnost projektanta v souvislosti s budoucí stavbou lze rozdělit na tři oblasti.

Jednou je vlastní projektování stavby a zhotovení projektové dokumentace v papírové a elektronické podobě. Tato oblast se nazývá zhotovení projektové dokumentace a jejím výsledkem je výstup v potřebném počtu papírových paré a výstup na elektronickém nosiči.


Projektová dokumentace se dělí na jednotlivé části (stupně projektové dokumentace):
  • Návrh a studie
  • Projektová dokumentace k územnímu řízení (územnímu rozhodnutí)
  • Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení (stavebnímu povolení)
  • Prováděcí dokumentace
  • Dokumentace pro výběr dodavatele

Zjednodušeně lze říci, že první čtyři stupně PD (kromě dokumentace pro výběr dodavatele) na sebe navazují a propracovávají záměr postupně do větších a konkrétnějších podrobností ve stále podrobnějším měřítku.
Samostatnou částí je zaměření a zakreslení stávajícího stavu stavby například u rekonstrukcí.

Druhá oblast se nazývá inženýrská činnost a zahrnuje konzultace, jednání a zpravidla i zastupování klienta (stavebníka) ve vztahu ke státní správě (např. stavební úřad), dotčeným orgánům (např. ochrana přírody) a dalšim účastníkům správních řízení (např. sousedé stavby).

Třetí oblastí je vztah mezi projektantem a klientem. Tato, pro někoho obtížně definovatelná součást projektové přípravy, má naprosto zásadní vliv na dosažení úspěšného a kvalitního výsledku. Jestliže má projektant vytvořit stavbu, která naplňuje představy budoucího uživatele, musí se vcítit do životní filozofie a životního stylu klienta a jeho rodiny. To je samozřejmě velmi citlivá otázka ve vztahu k soukromí klienta a jeho rodiny a ne každý je ochoten v dostatečné míře své soukromí otevřít. Ideální stav nastane, pokud se dosáhne tvůrčího partnerského vztahu mezi klientem a projektantem na základě vzájemné důvěry.

Má-li být projektová dokumentace zpracována kvalitně a splnit požadavky klienta, státní správy i dotčených orgánů, musí být všechny tři výše uvedené oblasti spolu co nejlépe provázány. Na druhou stranu se rozsah činností a objem potřebné dokumentace volí přiměřeně ke konkrétní dané situaci.

Projekt stavby nelze chápat jako sériově vyráběné zboží, expedované ze skladu. Je to návrh budoucího konkrétního výrobku (stavby), vycházející ze specifických požadavků (jiných pro každou stavbu a lokalitu) a propracovaný do realizovatelné podoby ve formě návodu nebo lépe předpisu, závazného pro výrobce (stavební firmu). Nejlépe pro klienta je přistupovat k projektování stavby jako k tvůrčímu procesu, jehož je buď přímo spoluautorem nebo iniciátorem a hodnotitelem. Úkolem projektanta potom je hledat, nabízet a s klientem vyhodnocovat vhodná řešení, a zároveň dbát na technickou proveditelnost, ekonomiku, ekologii a právní stránku budoucí stavby.

Počet a velikost papírů, respektive stránek v papírové či elektronické podobě projektu zdaleka nic nevypovídá o kvalitě projektu a množství práce projektanta. Naopak, velký objem potištěného papíru má často pouze vzbudit klamný dojem velkého množství odvedené práce.
To samozřejmě neznamená, že každá papírově objemná dokumentace je nutně jen tahání peněz z klienta. Někdy šíře a složitost problémů, souvisejících se stavbou, nebo napjaté vztahy mezi účastníky správního (územního nebo stavebního) řízení skutečně vyvolají účelnou potřebu „velkého papírování“. Při dobré komunikaci mezi projektantem a klientem, by ale klient měl situaci přiměřeně rozumět natolik, aby tyto otázky nenarušovaly vzájemnou důvěru.

Hlavní hodnota práce projektanta nespočívá ve vlastním zhotovení projektové dokumentace v papírové a elektronické podobě. To je samozřejmě potřebný výstup a výsledek projekční přípravy, ale pro dobrou projekční kancelář je to v podstatě rutinní zpracování výsledků předešlé práce.

Hlavní hodnota práce projektanta spočívá právě v té předešlé práci. To znamená zejména v hledání souladu mezi požadavky klienta a přírodními, krajinnými a společenskými aspekty lokality při současném dodržení právních norem. Rozhodující se odehrává při vyhodnocování poznatků, diskusích nad návrhy řešení, jednání se státní správou a sousedy, obhajobou zvoleného řešení a hlavně při dobré spolupráci mezi projektantem a klientem.