hlavicka.jpg, 53kB

Co umíme

Vypracujeme architektonický návrh stavby.

Na základě záměrů stavebníka a charakteru stavebního pozemku navrhneme základní formu stavby a její vnitřní dispozici. První návrhy jsou obvykle variantní. Samozřejmostí je respektování limitů, vyplývajících z územního plánu event. splnění dotačních podmínek. Specifikujeme možná omezení stavby, vyplývající ze zvláštních předpisů (ochrana přírody, památková péče, ochranná pásma atd.). Formou konzultací se stavebníkem vytváříme postupně definitivní tvar návrhu. Navrhování stavby chápeme jako proces, během něhož se vytváří optimální varianta architektonického, technického i ekonomického řešení.

U rekonstrukcí

provádíme nejprve posouzení stávajícího stavu objektu, které je podkladem pro rozvahu o využití objektu, rozsahu a účelnosti oprav nebo demolicí, a objemu investic.

Pro vydání územního souhlasu

(nově od 1. ledna 2007 podle zákona č. 183/2006 Sb.) nebo územního rozhodnutí vypracujeme příslušnou dokumentaci a obstaráme potřebné doklady.

Pro ohlášení

(nově od 1. ledna 2007 podle zákona č. 183/2006 Sb.) nebo pro získání stavebního povolení zhotovíme kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu, požadovaném stavebním úřadem, a obstaráme další potřebné doklady.

Zastupujeme stavebníka

v průběhu procesu ohlášení, územního řízení a stavebního řízení na základě zplnomocnění při všech jednáních až do vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu se stavbou nebo stavebního povolení.

Pro provádění stavby

nabízíme detailní rozpracování projektové dokumentace jako podklad pro stavební firmu nebo svépomocnou výstavbu. Rozsah těchto prací se určuje podle požadavků zákazníka, případně podle požadavků zvoleného dodavatele stavby.

Připravíme výkaz výměr a rozpočet budoucí stavby.

Výkaz výměr je rozepsání objemů materiálů a prací budoucí stavby do jednotlivých položek. Vytváří se na základě prováděcího projektu a následně lze z něho připravit rozpočet stavby. Pokud má stavebník výkaz výměr připraven před tím, než osloví potencionální dodavatele stavby (stavební firmy), má při vybírání dodavatele lepší kontrolu při porovnávání cenových nabídek a pevnější pozici při sjednávání ceny a uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem. Tuto pevnější pozici pak může uplatňovat vůči dodavateli i v průběhu vlastní stavby.

Pomůžeme při výběru stavební firmy a subdodavatelů.

Provedeme analýzu nabídek stavebních firem a připravíme podklady pro další jednání o smlouvě o dílo s vybranou stavební firmou.

Provádíme autorský dozor

případně technický dozor investora na námi projektovaných stavbách a spolupracujeme se stavebníkem při kolaudaci stavby.

Cena projektových prací

se stanovuje v okamžiku, kdy je ujasněn jejich rozsah a definována vlastní stavba. Cenovou nabídku připravujeme po prvním projednání stavebního záměru se stavebníkem a po prohlídce staveniště. Tato úvodní jednání jsou nezávazná a bezplatná, provádíme je obvykle po telefonické dohodě přímo na staveništi.

Konzultace

v průběhu zpracování návrhu stavby probíhají podle potřeby a vždy po dohodě buď přímo na staveništi, u stavebníka nebo v naší kontaktní kanceláři v Praze. Projekty se zpracovávají v šumavském ateliéru.